Reklamace

Kupující podá reklamaci písemně, a to buď zasláním e-mailu na adresu info@aurumpro.cz nebo na adresu provozovny Prodávajícího:

VMJ PRO, s.r.o.
AURUMPRO
Litoměřická 879/1
190 00 Praha 9

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád platí pro nákup jakéhokoliv zboží dle Kupní smlouvy. Reklamační řád blíže specifikuje práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, a to podnikatel nebo spotřebitel, jak je vše definováno v části 1. těchto VOP. Záruka dle tohoto reklamačního řádu se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno na základě Kupní smlouvy, a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

2. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

 1. Kupující spotřebitel

  Nároky Kupujícího spotřebitele se řídí zejména ustanoveními občanského zákoníku. Pokud Kupující spotřebitel při převzetí zboží (převzetím se rozumí okamžik převzetí zboží Kupujícím na prodejně Prodávajícího nebo okamžik převzetí zboží Kupujícím od přepravce) zjistí poškození dodaného zboží (tj. jakoukoli vadu zboží), jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem, daňovým dokladem (fakturou) a skutečně dodaným zbožím, nebo jakýkoli rozdíl mezi označením zboží uvedeném na dodacím listu nebo faktuře a skutečně dodaným zbožím (zejména v jakosti, míře, množství nebo v bezvadnosti zboží), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list nebo fakturu, doporučujeme bez zbytečného odkladu po převzetí zboží prokazatelným způsobem kontaktovat Prodávajícího, za účelem odstranění takovýchto vad.

  V případě Kupujícího spotřebitele se rozpor s Kupní smlouvou, který se objevil do 6 měsíců ode dne převzetí zboží, považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě, že zboží při převzetí Kupujícím spotřebitelem nebude ve shodě s Kupní smlouvou, má Kupující spotřebitel právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího spotřebitele buď výměnou zboží, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

  V případě, že Kupující spotřebitel o rozporu s Kupní smlouvou věděl v okamžiku převzetí zboží a toto zboží i přes toto převzal bez výhrad nebo v případě, že rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil, nemá Kupující spotřebitel nárok na bezplatné uvedení zboží do souladu s Kupní smlouvou.

 2. Kupující podnikatel

  Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Jestliže Kupující podnikatel zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

  Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího podnikatele, i když se vada stane zjevnou až po této době. Prodávající odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po době přechodu nebezpečí škody na věci, jestliže je způsobena porušením jeho povinností. Pokud Kupující podnikatel zjistí poškození zboží, jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem, daňovým dokladem nebo fakturou a skutečně dodaným zbožím (zejména v množství, jakosti a provedení), je povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit Prodávajícímu.

3. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY PRODANÉ VĚCI (ZÁRUKA)

Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Není-li na faktuře, na dodacím listu, a ani v Elektronickém obchodě, v souladu se zákonem vyznačena u položky zboží záruční doba v jiné délce, poskytuje Prodávající na zboží záruku v délce 24 měsíců od převzetí zboží Kupujícím. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží.

4. NEMOŽNOST UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

Záruka se nevztahuje a nelze ji uplatnit v následujících případech:

 • po uplynutí záruční doby;
 • opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • mechanického poškození, poškození způsobeného neodbornou instalací, neodborným zacházením či obsluhou nebo zanedbáním běžné péče;
 • zboží bylo poškozeno používáním nebo údržbou v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentech „Jak pečovat o mince a medaile z drahých kovů“ a „Jak pečovat o medailonky z drahých kovů“, které jsou obsaženy v sekci Podpora zákazníka na webových stránkách Prodávajícího www.aurumpro.cz;
 • u zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána;
 • u použitého zboží, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí Kupujícím;
 • byly-li použity podle smlouvy při výrobě zboží věci předané Kupujícím, neodpovídá Prodávající za vady zboží, které byly způsobeny použitím těchto věcí, jestliže Prodávající při vynaložení odborné péče nemohl odhalit nevhodnost těchto věcí pro výrobu zboží nebo na ni Kupujícího upozornil, avšak Kupující trval na jejich použití;
 • Prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých Kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které zboží mělo mít podle smlouvy.

5. POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ A VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE

 1. Kupující spotřebitel

  Kupující spotřebitel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu kterékoliv z provozoven Prodávajícího, nejlépe však do sídla Prodávajícího. Prodávající doporučuje zboží k reklamaci dodat včetně příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Prodávající dále doporučuje předložit zároveň se zbožím záruční list, dodací list nebo fakturu, a to za účelem urychlení reklamačního řízení, Kupující je však vždy povinen prokázat, že zboží zakoupil u Prodávajícího. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. O uplatnění reklamace sepíše pracovník s Kupujícím spotřebitelem Doklad o převzetí reklamace, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s Kupujícím spotřebitelem dohodnuta lhůta delší. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace Kupujícím spotřebitelem. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

  Po vyřízení reklamace dostane Kupující jedno vyhotovení Dokladu o převzetí reklamace, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Další případné reklamace vyměněného zboží bude Kupující spotřebitel uplatňovat na základě tohoto Dokladu.

  V případě, že při posouzení reklamované vady Prodávající zjistí, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost Kupujícícmu spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v Dokladu o převzetí reklamace.

  V případě oprávněné reklamace má Kupující spotřebitel nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Jednotlivé nároky Kupujícího spotřebitele z odpovědnosti za vady se odvozují od skutečnosti, zda reklamovanou vadu lze nebo nelze odstranit.

  1. vady odstranitelné

   Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to v případě vady u reklamovaného zboží, která je jinak odstranitelná, vzhledem k její povaze neúměrné, může Kupující spotřebitel požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Právo na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy má Kupující též v případě, že se jedná o vady odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vyskytujících se vad nemůže Kupující zboží řádně užívat. Větším výskytem vady je myšleno 3. oprávněná a uznaná reklamace stejného druhu, nebo 4. oprávněná a uznaná reklamace různého druhu.

  2. vady neodstranitelné

   Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží za nové nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání zboží a Kupující spotřebitel nepožaduje jeho výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

 2. Kupující podnikatel

  Kupující podnikatel je povinen prokazatelným způsobem oznámit vadu zboží Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil.

  Kupující podnikatel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu kterékoliv z provozoven Prodávajícího, nejlépe však do sídla Prodávajícího. Kupující podnikatel je povinen zboží k reklamaci dodat včetně příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Prodávající dále doporučuje předložit zároveň se zbožím záruční list, dodací list nebo fakturu, a to za účelem urychlení reklamačního řízení, Kupující je však vždy povinen prokázat, že zboží zakoupil u Prodávajícího.

  Pracovník reklamačního oddělení posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace a o tom, zda se jedná o podstatné porušení smlouvy či nepodstatné, pokud je to možné ihned, jinak v době přiměřené závažnosti a rozsahu vady. O uplatnění reklamace sepíše pracovník Prodávajícího s Kupujícím podnikatelem Doklad o převzetí reklamace, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace. V případě, že při posouzení reklamované vady společnost Prodávající zjistí, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost Kupujícímu podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v Dokladu o převzetí reklamace.

  Jednotlivé nároky Kupujícího podnikatele z odpovědnosti za vady se odvozují od skutečnosti, zda dodáním reklamovaného zboží s vadou byla smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem.

  1. podstatné porušení smlouvy

   Smlouva je porušena podstatným způsobem v případě, že zboží má vady neodstranitelné nebo větší množství vad, které brání jeho řádnému užívání. V takovém případě může Kupující podnikatel:

   1. požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a
   2. požadovat odstranění právních vad,
   3. požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,
   4. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   5. odstoupit od smlouvy.

   Volbu mezi shora uvedenými nároky má Kupující podnikatel pouze pokud ji provede v oznámení vad při uplatnění reklamace nebo do 2 dnů po tomto oznámení. Takto provedenou volbu nemůže Kupující podnikatel bez souhlasu Prodávajícího již měnit. Jestliže Kupující podnikatel neprovede svoji volbu nároků ve výše uvedené lhůtě, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

  2. nepodstatné porušení smlouvy

   Smlouva je porušena nepodstatným způsobem v případě, že zboží má vady odstranitelné nebo větší množství vad, které nebrání jeho řádnému užívání. V takovém případě může Kupující podnikatel:

   1. požadovat dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží nebo
   2. požadovat slevu z kupní ceny.

   Ostatní vady je Prodávající povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží. Přiměřená lhůta pro odstranění vad zboží činí 30 kalendářních dnů. V odůvodněných případech může být přiměřená lhůta stanovena Prodávajícím odlišně. Jestliže Kupující podnikatel bez zbytečného odkladu po oznámení lhůty nesdělí Prodávajícímu svůj nesouhlas, má se za to, že byla stanovena dohodou. Neodstraní-li Prodávající vady ve výše uvedené lhůtě (nebo lhůtě stanovené dle výše uvedeného), může Kupující podnikatel požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Odstoupit od smlouvy může Kupující podnikatel pouze v případě, že na svůj úmysl upozorní Prodávajícího při stanovení lhůty pro odstranění vady nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Takto provedenou volbu nemůže Kupující podnikatel bez souhlasu Prodávajícího měnit.

   Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil Prodávajícímu. K odstoupení od smlouvy nedojde, jestliže Kupující podnikatel nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel s výjimkou případů, jestliže nemožnost vrácení zboží ve stavu v jakém je obdržel není způsobena jednáním nebo opomenutím Kupujícího podnikatele, nebo jestliže ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží.

   Pokud došlo ke snížení hodnoty vráceného zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je Kupující podnikatel povinen poskytnout Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z uvedeného použití zboží prospěch. Prodávající je v tomto případě oprávněn započíst hodnotu opotřebení či spotřebování zboží vůči nároku Kupujícího podnikatele na vrácení kupní ceny. Kupní cena je pak Kupujícímu podnikateli vyplacena v částce snížené o hodnotu opotřebení či spotřebování zboží.

   Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), IČ: 00020869, se sídlem Praha 2, Štěpánská, 567/15, PSČ 120 00, která je taktéž příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy.

6. REKLAMACE ZBOŽÍ POŠKOZENÉHO PŘEPRAVOU

V případě doručení zásilky obsahující zboží Kupujícímu, která je viditelně poškozena, má Kupující právo odmítnout převzetí zásilky s udáním důvodu poškození obalu. Pokud ji i přesto přijme nebo zjistí poškození zboží po odstranění obalu, doporučujeme Kupujícímu, pro vyloučení případných pochybností a možného zamítnutí reklamace Prodávajícím Kupujícímu, aby bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, maximálně ve lhůtě 3 pracovních dnu od převzetí zboží nahlásil škodu příslušnému dopravci, a sepsal s ním protokol o poškození zboží. Na základě tohoto písemného protokolu o poškození zboží a výsledku šetření dopravce rozhodne Prodávající o oprávněnosti reklamace. V případě prodlení Kupujícího s nahlášením vady zboží poškozeného přepravou pozbývá Kupující veškeré nároky s tím spojené, které by mohl uplatnit vůči Prodávajícímu.

7. ÚČTOVÁNÍ SKLADNÉHO ZA NEVYZVEDNUTÉ ZBOŽÍ

Pokud si Kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od vyřízení reklamace, bude mu účtováno skladnéve výši 25 Kč za každý započatý den nevyzvednutí zboží od ukončení opravy.

Pokud si však Kupující zboží nevyzvedne ani do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží,bude toto zboží použito na úhradu skladného.